Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Hieronder staan de algemene voorwaarden & ons privacy beleid die van toepassing zijn op jouw lidmaatschap van Dojo Doorjé.
Lees onderstaande door, voordat je besluit lid te worden of te blijven.


ALGEMENE VOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarde is dat je bij ons volledig op eigen risico komt sporten. Voor letsel of ander soort schade die je oploopt tijdens het sporten kun je ons niet aansprakelijk stellen. Deelname aan de lessen is voor eigen rekening en risico. Eventuele blessures en/of fysiekebeperkingen graag voor het begin van de les melden. Meldt het altijd als je (net) zwanger bent of last hebt van een hoge bloeddruk.

Toepasselijkheid:
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Dojo Doorjé, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Dojo Doorjé.
• Ook de personen die aan Dojo Doorjé verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers en trainers van Dojo Doorjé.
• Dojo Doorjé heeft het recht om de voorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging zorgt Dojo Doorjé ervoor dat jij op de hoogte wordt gesteld. De laatste versie van de voorwaarden is altijd op de website www.dojodoorje.com opvraagbaar.
• Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is in strijd met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.

Aanmelding:
• Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden voor akkoord hebt getekend.
• Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders. Je hebt hiervoor een handtekening nodig van je ouder/verzorger.
• Je staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.
• Het staat Dojo Doorjé vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen, bijvoorbeeld omdat wij het vanwege jouw gezondheid niet verstandig vinden dat je bij ons komt sporten.

Tarief & Betaling:
• Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschapsvorm je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.
• Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.
• De betaling van het lidmaatschapsgeld voor abonnementen vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming.
• Indien een lid, met toestemming van een medewerker van Dojo Doorjé, geen gebruik maakt van automatische incasso, zullen er administratie kosten in rekening worden gebracht.
• Een losse les kan voorafgaand aan de les in de dojo worden afgerekend.
• Lidmaatschappen voor groepslessen zijn abonnementen voor een doorlopende periode. Oftewel je betaalt voor een bepaalde periode, zoals een maand en niet per keer dat je aanwezig bent.
• Indien je denkt onregelmatig te kunnen komen sporten, adviseren we je om te kiezen voor losse lessen met behulp van een 10-rittenkaart.
• Indien een Personal Training of Small Group Training 24 uur vòòr aanvang van de afgesproken tijd wordt afgezegd, zal deze niet in rekening worden gebracht.

Lidmaatschap, Wijziging & Opzegging:
• Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens drie maanden. Na het verstrijken van de drie maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
• Dojo Doorjé rekent inschrijfkosten, i.v.m. de administratieve handelingen die verricht moeten worden voor het aansluiten van het ledenbestand aan een automatisch betalingssyteem.
• Het is mogelijk om jouw lidmaatschap voor een periode van 2 maanden te pauzeren. We rekenen hier een tarief van €15,- voor. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald.
• De eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet wijzigen. Hierna kan het lidmaatschap maandelijks gewijzigd worden.
• Als je voor uiterlijk de 24e van de maand een mailtje stuurt naar info@dojodoorje.com met je gewenste wijziging, gaat de wijziging per de 1e van de volgende maand in. Tenzij je de wijziging op een latere datum wil laten ingaan.
• Voor de opzegging van het lidmaatschap geldt hetzelfde. Oftewel, de eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet opzeggen. Daarna kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand een mailtje te sturen naar info@dojodoorje.com met je naam en de reden van opzegging. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand. Tenzij je de opzegging op een latere datum wil laten ingaan.
• Dojo Doorjé kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld gebruikt of ander soort gedrag vertoont dat niet thuishoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt tijdens het sporten. Als wij het lidmaatschap opzeggen, zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.
• Bij langdurige afwezigheid wegens dringende redenen (zoals een ernstige blessure, langdurige ziekte of life event) wordt er voor een lopend abonnement of 10 rittenkaart in overleg een passende oplossing gevonden. Deze zal in overeenstemming zijn met de aard en ernst van de omstandigheden.
• Het staat je natuurlijk vrij, maar indien je een tijd niet aanwezig bent op de Dojo Doorjé vinden wij het prettig om zo nu en dan te horen hoe het met je gaat.
• Abonnementen en 10-rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
• Restitutie van eenmaal betaald lesgeld is niet mogelijk.

Risico en aansprakelijkheid:
• Dojo Doorjé is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.
• Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. Dojo Doorjé is op geen enkele (rechts)grond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor-, tijdens – of na het sporten bij Dojo Doorjé.
• Iedere aansprakelijkheid van Dojo Doorjé is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Dojo Doorjé uitkeert in het voorkomende geval.
• Dojo Doorjé is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, misgelopen salaris, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
• Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Dojo Doorjé, schort jouw verplichtingen op grond van het lidmaatschap niet op. Oftewel, als jij Dojo Doorjé aansprakelijk stelt, word je geacht jouw betalingsverplichtingen na te komen.

Huisregels:
• We hebben een aantal huisregels waarvan je vragen je eraan te houden. Ze hangen bij binnenkomst aan de muur in de dojo, zodat je ze altijd kunt zien. Wil je ze lezen? Klik hier.


PRIVACY BELEID

In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Dojo Doorjé jou direct dan wel indirect identificeren.
De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn:

1. Algemene categorieën persoonsgegevens:
• Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
• Financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;
• Gegevens betreffende jouw lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw lidmaatschap, je abonnementsvorm, eventuele aanvullingen (bijvoorbeeld personal training lessen) en indien van toepassing je reden van opzegging;
• Gegevens betreffende de administratie van jouw lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
• Opnamen van videobeelden, ten behoeve van trainingsdoeleinden kunnen er video opnames worden gemaakt, deze worden niet zonder voorafgaande toestemming verspreid.
• De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
• Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

2. Bijzondere categorieën persoonsgegevens:
• Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.
We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over ‘Jouw rechten’ onderaan dit privacybeleid.

Wat wij doen met jouw gegevens?

Dojo Doorjé verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. In veel gevallen ben je vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kun je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten.
Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten:
Dojo Doorjé verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen:
Dojo Doorjé verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Dojo Doorjé je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Dojo Doorjé die voor jou interessant kunnen zijn.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:
Dojo Doorjé verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van jouw persoonsgegevens
Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Dojo Doorjé hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Dojo Doorjé.
Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid.
Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met je sluiten, bijvoorbeeld in het kader van financiele administratie.
Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Dojo Doorjé jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.
Dojo Doorjé kan op grond van wettelijke verplichtingen verzocht worden jouw persoonsgegevens openbaar te maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaardcontracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

Minderjarigen
Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.

Beveiliging van je gegevens
Dojo Doorjé neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.
Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Dojo Doorjé er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:
1. de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals jouw Lidmaatschap);
2. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Dojo Doorjé onderworpen is; en
3. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).
Jouw rechten t.a.v. jouw persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:
1. Recht op inzage: informatie ontvangen betreffende het verwerken van je persoonsgegevens.
2. Recht op rectificatie: je persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen.
3. Intrekken van toestemming: je toestemming intrekken voor huidge en toekomstige verwerkingen.
4. Recht op beperking: je persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerken of wijzigen.
5. Recht op gegevenswissing: je persoonsgegevens wissen m.u.v. je financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer en burgerservicenummer.
6. Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
7. Recht van verzet: je verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: een overzicht ontvangen van je persoonsgegevens.

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Dojo Doorjé.
e-mail: info@dojodoorje.com

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.